| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 )
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 30 metų ir dabar. Ved. Aurimas Švedas. 3, 4 d.(kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius (The New Pope)
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1436)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1437)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1438)
07:30 Tomas ir Džeris (10)
07:40 Tomas ir Džeris (11)
07:50 Tomas ir Džeris (12)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
10:00 Rozenheimo policija (24)
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja (22)
12:55 Būrėja (11)
13:30 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Našlaitės (46)
15:30 Laukinis miestas (45)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (36)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (43)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus
00:45 Tabula Rasa (5)
01:50 Buvusioji
03:30 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Tai bent giminaičiai 1
06:00 Sveikatos medis 7/13s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/410s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/104s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/160s.
07:55 Svajonių sodai 29 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3270
10:00 Zootropolis
11:55 Tai bent giminaičiai 2
13:00 Parduotas gyvenimas 1/348s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/349s.
14:10 Parduotas gyvenimas 1/350s.
15:00 Simpsonai 24/11s.
15:30 Simpsonai 24/12s.
16:00 TV3 žinios 68
16:25 TV3 orai 68
16:30 TV Pagalba 14/149s.
18:30 TV3 žinios 97
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 97
19:30 Iš namų 1/1s.
20:30 Prakeikti II 8/35s.
21:00 TV3 vakaro žinios 54
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 54
22:00 Prezidento lėktuvo sudužimas 1/1s.
23:50 Kaulai 11/7s.
00:50 Makgaiveris 3/18s.
01:40 X mutantai 1/13s.
02:30 Amerikiečiai 4/8s.
03:25 Kaulai 11/7s. (kart.)
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/13s.
04:40 Naujakuriai 4/12s.
05:05 Naujakuriai 4/13s.
05:25 Tai bent giminaičiai 2 (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (13)
07:20 Mano virtuvė geriausia (8)
08:35 Stoties policija (38)
09:35 Pėdsakas (22)
10:35 Kobra 11 (18)
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (2)
13:35 Mano virtuvė geriausia (9)
14:55 Stoties policija (39)
16:00 Pėdsakas (23)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (19)
18:30 CSI. Majamis (14)
19:30 Paskutinis laivas (4)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Piktas vairuotojas
23:05 Žvaigždžių kelias. Į begalybę
01:15 Narkotikų prekeiviai (1)
02:15 Antrininkas (10)
03:15 Nusivylusios namų šeimininkės (2)
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau