| LRT TELEVIZIJA

03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą"
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Svetimšalė 1 (Outlander 1)
00:25 Stambiu planu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2 (Monk 2)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)

| LNK

03:15 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai (6)
07:05 Ogis ir tarakonai (31)
07:15 Ogis ir tarakonai (32)
07:25 Ogis ir tarakonai (33)
07:30 Tomo ir Džerio šou (12)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (170)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė (105)
14:30 Amžina meilė (106)
15:30 Dvi širdys (101)
16:00 Dvi širdys (102)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (46)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (47)
21:00 Vaikai šėlsta (17)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Kas aš esu?
00:45 Persekiotojas (13)
01:40 Judantis objektas (3)
02:30 Begėdis (8)
03:25 Programos pabaiga

| TV3

03:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tėvelio dukrytės
20:00 Tėvelio dukrytės
20:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kintamanio brangakmenis
23:30 Kvantikas
00:30 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:25 X failai
02:15 Amerikietiška siaubo istorija
03:10 Programos pabaiga

| BTV

03:15 Akloji zona (16)
(Blindspot I). Vaid.: Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown. JAV. 2015. Kriminalinis serialas.
04:00 Džeikas, Storulis ir šuo (2)
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (10)
08:30 Voratinklis (4)
09:30 Šuo (5)
10:35 Muchtaro sugrįžimas
11:35 Prokurorų patikrinimas (472)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (11)
14:45 Voratinklis (5)
15:45 Prokurorų patikrinimas (473)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (43)
19:30 Šuo (6)
20:30 Pasienio sargyba
21:00 Kitoks parodijų filmas
22:45 Prezidentės pagrobimas (1)
00:35 Prezidentės pagrobimas (2)
02:20 Visa menanti (30)
03:05 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
03:50 Penktoji pavara (3)
04:35 Pasienio sargyba