| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
08:30 Girių horizontai
09:00 Premjera. Animalija (Animalia)
09:25 Premjera. Vakavilis (Wakkaville)
09:50 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Verbų sekmadienis
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabioji Indija (Wildest India)
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
14:40 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 LKL "Žvaigždžių diena"
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Giminės po 20 metų
21:50 Šokis ant ašmenų (Dancing on the Edge)
23:30 Šventė Kvėdarnoje
00:20 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
01:55 Pinigų karta. Veda Andrius Tapinas. (kart.)
02:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
03:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
04:15 Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. 2011 m. 2 s. (kart.)
04:50 From Paddington)

| LNK

05:40 Lietuva Tavo delne
07:25 Dienos programa
07:30 Peliukas Stiuartas Litlis (7)
07:55 Žmogus-voras (7)
08:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (1)
08:45 Agentas Šunytis (7)
09:10 Madagaskaro pingvinai (7)
09:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
10:00 Sveikatos ABC televitrina
10:30 Mes pačios
11:00 KINO PUSRYČIAI Trys broliai vaiduokliai
13:05 Kongas
15:15 Ponas Bynas (2)
15:50 Čiauškutė (8)
18:00 Ne vienas kelyje
18:30 Teleloto
19:30 Žinios
19:55 Sportas
19:58 Orai
20:00 „Alfa“ savaitė
20:30 Lietuvos supermiestas
23:10 Nindzė žudikas

| TV3

06:15 Teleparduotuvė
06:30 Redakajus
07:00 Bidamanų turnyras
07:30 Monstrų vidurinė
09:00 Statybų TV
09:30 Nepaprasti daiktai
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Kiaušingalviai
13:10 Gyvenimo bangos
15:50 Ekstrasensai detektyvai
16:50 Ekstrasensai detektyvai
17:55 Aš – stilistas!
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Chorų karai
22:30 Šeima
00:45 Kita žemė
03:20 Programos pabaiga

| BTV

08:00 Mistinės istorijos (3)
09:00 Pirmas kartas su žvaigžde
09:30 Tauro ragas
10:00 Autopilotas
10:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:00 Pasaulis X
12:00 Sveikatos kodas
13:00 Nacionalinė Geografija. Iššūkis pelkėje (2)
14:00 Sveikinimai
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Laukinis (4)
19:00 Mistinės istorijos (4)
20:00 MEILĖS ISTORIJOS Katie Fforde. Vilčių švyturys
22:00 Kortų namelis (13)
23:00 Kortų namelis (1)
00:40 Didžiojo sprogimo teorija (13)
01:10 Didžiojo sprogimo teorija (14)
01:35 Bamba TV