| LRT TELEVIZIJA

04:00 Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. 2011 m. 5 s. (kart.)
04:50 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
05:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
05:40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Miestelio ligoninė 8 (The Royal 8)
10:55 Premjera. Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca)
11:45 Pasaulio dokumentika. Didieji pasaulio išradimai (How We Invented The World)
12:35 Pasaulio dokumentika. Įstabioji Indija (Wildest India)
13:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
18:10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Premjera. Čečėnija. Karas be pėdsakų (Chechnya. War Without Traces)
23:50 Vakaro žinios
00:15 Sportas
00:18 Orai
00:20 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
01:10 Klausimėlis.lt.
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:30 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)

| LNK

02:40 Lietuva Tavo delne
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (17)
06:55 Džonis Testas (1)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
08:50 Laisvės troškimas
11:00 Haris Poteris ir Fenikso brolija
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
14:10 Bėgantis laikas (56)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katės (31)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Mirtinas ginklas 4
00:40 Sekso magistrai (11)
01:50 Havajai 5.0 (18)
02:45 Taikinys (8)
03:40 Programos pabaiga
03:45 Lietuva Tavo delne

| TV3

04:15 Programos pabaiga
05:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai
11:05 Trys muškietininkai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Puolusių angelų miestas
20:30 Farai
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Apsukrios kambarinės
23:10 Privati praktika
00:10 Kastlas
01:10 Amerikietiška siaubo istorija
02:00 Tėvynė
03:00 Ryšys
03:50 Vilfredas
04:15 Vilfredas
04:40 Nepaprasti daiktai

| BTV

02:25 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.
06:35 Sveikatos ABC televitrina
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (12)
09:00 Laukinis (11)
10:00 Laukinis (12)
11:00 Kalbame ir rodome (162)
12:00 Prokurorų patikrinimas (312)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Patrulis
14:45 Amerikos talentai (15)
15:45 Prokurorų patikrinimas (313)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (16)
19:25 Policija ir Ko (64)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (5)
21:00 Farai
21:30 Druska
23:30 Strėlė (4)
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (7)
01:35 Didžiojo sprogimo teorija (8)
02:00 Bamba TV