| LRT TELEVIZIJA

05:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:07 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 2015 m
12:10 Speciali žinių laida "Popiežiaus Pranciškaus kalba Europos Parlamente"
12:45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved. Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
13:00 Premjera. Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
13:15 Premjera. Džiunglių knyga (Jungle Book 1)
13:30 Laba diena, Lietuva
14:05 Žinios
14:15 Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
17:10 Premjera. Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Emigrantai
19:50 Premjera
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 Specialus tyrimas
21:55 Lietuva gali
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Lietuva gali
22:30 Durys atsidaro
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Senis (Der Alte)
01:10 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (51)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris II (21)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
08:50 Aš esu legenda
10:40 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
13:25 Ogis ir tarakonai (63)
13:35 Benas Tenas (7)
14:10 Ugnis ir Ledas (35)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Užpuolikai
00:20 Mafijos daktarė (10)
01:15 Farų šeima (23)
02:10 Agentai (6)
03:05 Programos pabaiga

| TV3

06:30 Teleparduotuvė
06:45 Simpsonai
06:55 Serialo pertraukoje - Žalioji enciklopedija
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Pasmerkti 3
21:00 VIP
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Nematoma riba
23:15 Išdavystė
00:15 CSI kriminalistai
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
09:00 Rosamunde Pilcher. Gyvatės rojuje
11:00 Kalbame ir rodome (362)
12:00 Prokurorų patikrinimas (207)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (7)
14:45 Amerikos talentai (40)
15:45 Prokurorų patikrinimas (208)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (8)
19:00 Detektyvė Džonson (7)
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Nepėsčias Džo
23:30 Sostų karai (9)
01:00 Detektyvė Džonson (6)
01:55 Prokurorų patikrinimas (207)
03:00 Bamba TV