| LRT TELEVIZIJA

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
Ved. Darius Jurgelevičius.
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Skorpionų karalius (The Scorpion King)
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)

| LNK

12:40 KK2
Infošou. Vedėjai Justė Žičkutė ir Tomas Ališauskas.
13:05 KK2
13:30 Gyvenimo šukės (30)
15:30 Dvi širdys (181)
16:00 Dvi širdys (182)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 PREMJERA Sąjungininkai
23:25 Bėglys
01:25 Nepageidaujamas kaimynas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
JAV, animacinis serialas, 1999
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Aladinas
21:15 VAKARO KINO TEATRAS. Juros periodo parkas
23:55 Baikeriai
02:00 Sumokėti vaiduokliui
03:40 Programos pabaiga

| BTV

12:40 Sudužusių žibintų gatvės (36)
(Ulitsy razbitykh fonarey XII). Vaid.: Aleksey Nilov, Aleksandr Lykov, Aleksandr Polovcev. Rusija. 2012. Kriminalinis serialas.
13:45 Diagnozė - žmogžudystė (12)
14:45 Voratinklis (23)
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (1)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (84)
19:30 Amerikietiškos imtynės (37)
20:30 Amerikietiškos imtynės (37)
21:30 Jokių stabdžių!
23:35 Pavojus iš kosmoso
01:25 Mentalistas (10)
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
02:50 Jokių stabdžių!