| LRT TELEVIZIJA

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 140 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1)
10:55 Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Skorpionų karalius (The Scorpion King)
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (48)
07:05 Kaukė (26)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (8)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:05 KK2
13:30 Gyvenimo šukės (30)
15:30 Dvi širdys (181)
16:00 Dvi širdys (182)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 PREMJERA Sąjungininkai
23:25 Bėglys
01:25 Nepageidaujamas kaimynas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Aladinas
21:15 VAKARO KINO TEATRAS. Juros periodo parkas
23:55 Baikeriai
02:00 Sumokėti vaiduokliui
03:40 Programos pabaiga

| BTV

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (11)
08:30 Voratinklis (22)
09:25 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (3)
10:30 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (4)
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės (36)
13:45 Diagnozė - žmogžudystė (12)
14:45 Voratinklis (23)
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (1)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (84)
19:30 Amerikietiškos imtynės (37)
20:30 Amerikietiškos imtynės (37)
21:30 Jokių stabdžių!
23:35 Pavojus iš kosmoso
01:25 Mentalistas (10)
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
02:50 Jokių stabdžių!