| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer 2)
12:00 Kulinarijos laida "Skonio improvizacija" (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Stilius (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Specialus tyrimas
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:05 Sportas
18:10 Orai
18:15 Žingsnis po žingsnio
18:30 Naisių vasara
19:30 Taip. Ne.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
23:00 Dvi žvaigždės
01:30 Senis (Der Alte)
02:42 Pabaiga

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (66)
07:00 Tomas ir Džeris (7)
07:25 Kung Fu Panda (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas
11:10 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (1)
11:45 Mano vyras gali
12:55 Kung Fu Panda (4)
13:20 Ogis ir tarakonai (2)
13:30 Kaukė (44)
13:55 Pavogtas gyvenimas (64)
14:50 Be kaltės kalta (34)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija (3, 4)
21:30 Ekstremalus greitis
23:10 Gatvės kraujas
01:00 Nuotykių ieškotojas
02:45 "Soriukas"
03:15 Programos pabaiga

| TV3

06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:10 Vestuvių muzikantai
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Visos Australijos dulkės
12:20 Juodoji skylė
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:00 TV3 sportas
19:05 TV3 orai
19:10 Madagaskaras 2
20:50 Taksi
22:50 Naktinis reisas
00:25 Žemės branduolys
03:00 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (17)
09:00 Juoko kovos
10:00 Jokių kliūčių (16)
11:00 Laukinis (29)
12:00 Svotai (14)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (8)
15:00 Amerikos talentai (1)
16:00 Liežuvautoja (23)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Šeimynėlė (19, 20)
19:30 Amerikietiškos imtynės (26)
21:30 Interviu su žudiku
23:20 Niekada nebūsiu tavo
00:15 Mentalistas (45)
01:10 Laukinis (28)
02:10 Bamba TV