| LRT TELEVIZIJA

03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Ved. Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
11:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:25 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
19:55 Klausimėlis.lt. HD.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 „Niagaros“ motelis (Niagara Motel)
00:15 Trumposios žinios
00:20 Pinigų karta. Veda Andrius Tapinas. (kart.)
00:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Pavojingi jausmai. TV vaidybinis serialas. Rež. R. Banionis. 33, 34 s. 2015 m. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Robertas Petrauskas ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)

| LNK

02:05 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (16)
06:55 Denis Vaiduokliukas (8)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
09:50 Diagnozė - žmogžudystė (6)
10:50 Pagalbos skambutis
11:40 Lietuvos superšefas. Žvaigždžių iššūkis
13:00 Pričiupom!
13:30 Denis Vaiduokliukas (9)
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
14:25 Ištark sudie (36)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Užšaldytas
22:35 Universalus karys. Sugrįžimas
00:05 Sukčiai
01:55 Programos pabaiga

| TV3

02:55 Vilfredas
JAV, komedija, 2012
03:20 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas
08:25 Nuovada
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Susikeitę broliai
11:00 Nauja norma
11:30 Nauja norma
12:00 Farai
13:00 Kempiniukas
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šrekas
21:15 Ištroškę greičio
23:50 Markas Polas
03:05 Programos pabaiga

| BTV

01:35 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.
06:15 Policija ir Ko (4)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Mistinės istorijos (9)
09:15 Kvapų detektyvas (4)
10:20 Kalbame ir rodome (369)
11:20 Prokurorų patikrinimas (183)
12:30 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Amerikos talentai (21)
15:35 Prokurorų patikrinimas (184)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Labai juokinga laida
19:00 Amerikietiškos imtynės (5)
20:00 Amerikietiškos imtynės (5)
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas
23:10 Tikras kraujas (5)
00:10 Tikras kraujas (6)
01:10 Liežuvautoja (5)
01:55 Bamba TV