| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Tikrosios dinozaurų spalvos (Dinos True Colours)
12:00 Šiaurietiškas būdas (Ziemelu puse / The Nordic Style)
12:30 Afrika (Africa)
13:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė (kart.)
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:30 Sportas
18:35 Orai
18:45 Beauštanti aušrelė. Mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos šventė. Dalyvauja valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas", chorai "Vilnius" ir "Liepaitės", moksleivių...
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Meteoras (Meteor)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Dokumentinio kino vakaras. Apokalipsė. Hitleris (Apocalypse. Hitler)
23:10 Vakaro žinios
23:25 Užsienio naujienos
23:30 Sportas
23:35 Orai
23:40 Šnipai (Spooks)
00:40 Senis (Der Alte)
01:50 Programos pabaiga

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (86)
07:00 Tomas ir Džeris (28)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
08:50 Ko nori mergina
10:50 Linksmosios pėdutės
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
13:50 Ogis ir tarakonai (20)
14:00 Kung Fu Panda (24)
14:30 Be kaltės kalta (54)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (7)
23:10 Judantis objektas (7)
00:10 Paskutinė tvirtovė (9)
01:05 Klientų sąrašas (11)
02:00 Įvykis (2)
02:55 Programos pabaiga

| TV3

06:35 Teleparduotuvė
06:50 Gufis ir jo sūnus Maksas
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Visada sakyk visada
11:00 Čihuahua iš Beverli Hilso
13:00 Bailus voveriukas
13:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Aistros spalvos
16:00 Nemylima
17:00 Kvieskite daktarą!
17:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Kerštas
23:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Puerto Rikas - Graikija
00:40 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Brazilija - Ispanija
02:10 Biuras
02:35 Biuras
03:00 Programos pabaiga

| BTV

06:00 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Gamta iš arti
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (38)
09:00 Rosamunde Pilcher. Širdies reikalai
11:00 Laukinis (18)
12:00 Svotai (3)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (29)
15:00 Amerikos talentai (22)
16:00 Striksės (10)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Detektyvė Džonson (16)
19:30 Policijos akademija (15)
20:20 Patrulis
21:00 Farai
21:30 Pašėlę vyrukai
23:50 Vampyro dienoraščiai (12)
01:30 Bamba TV