| LRT TELEVIZIJA

04:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD (tęsinys, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:00 Žinios
12:10 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
13:00 Žinios
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)
16:35 Premjera. Senis (Der Alte)
17:40 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD."
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Bėgantis taikinys (Hard Target)
00:25 Trumposios žinios
00:30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD (kart.)

| LNK

02:55 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (24)
06:55 Madagaskaro pingvinai (24)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
08:50 Pagalbos skambutis
09:35 K11: Komisarai tiria (31)
10:20 K11: Komisarai tiria (32)
11:05 Tikras gyvenimas: "Motina ir sūnūs"
12:05 Tikras gyvenimas: "Gegutė"
13:05 Madagaskaro pingvinai (25)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
14:00 Meilės randai (25)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniuje
22:20 Eglutės 3
00:25 PREMJERA Patologija
02:20 Maksimali bausmė
04:15 Programos pabaiga

| TV3

04:00 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Slibinų dresuotojai
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Daktarė Emilė Ouvens
11:00 Rezidentai
11:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
12:00 Farai
13:00 Slibinų dresuotojai
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:30 Kerštinga meilė
16:30 Vilnius gyvai
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ilgo plauko istorija
21:20 Toras
23:45 Rydikas
02:00 Paskutinė riba
03:45 Programos pabaiga

| BTV

02:55 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.
06:15 Policija ir Ko (2)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Policija ir Ko (14)
09:15 Galvų medžiotojai (6)
10:20 Kalbame ir rodome (316)
11:20 Prokurorų patikrinimas (128)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Amerikos talentai (12)
15:35 Prokurorų patikrinimas (129)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Labai juokinga laida
19:00 Amerikietiškos imtynės (41)
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Skolininkas
23:15 Sausas įstatymas (8)
00:10 Detektyvė Džonson (14)
01:05 Prokurorų patikrinimas (128)
02:15 Bamba TV