| LRT TELEVIZIJA

08:37 Labas rytas, Lietuva
HD.
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
12:15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės po 20 metų
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Klausimėlis.lt. HD.
17:50 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:00 Sportas
18:03 Orai
18:10 UEFA EURO 2016 apžvalga
18:45 Europos futbolo čempionatas
20:55 Loterija „Keno Loto“."
21:00 Panorama
21:28 Sportas
21:33 Orai
21:40 Loterija „Jėga“."
21:45 Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. Anglija – Islandija. Tiesioginė transliacija iš Nicos. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:57 Trumposios žinios
00:00 Vesterplatės paslaptis (Tajemnica Westerplatte/1939 Battle of Westerplatte)
02:00 Senis (Der Alte)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)

| LNK

07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1993. Veiksmo serialas.
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Su cinkeliu
12:45 Mažieji Tomas ir Džeris II (22)
13:10 Rožinė pantera (82)
13:35 Svajonių princas (132)
14:05 Svajonių princas (133)
14:35 Juodieji meilės deimantai (153)
15:30 Juodieji meilės deimantai (154)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 EURO 2016
19:28 Orai
19:30 Bus visko
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 EURO 2016
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Nakties įkaitas
00:40 Judantis objektas (1)
01:30 Visa menanti (19)
02:15 Alkatrazas (12)
03:00 Programos pabaiga

| TV3

08:25 Monsunas
JAV, animacinis serialas, 2013
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Kerštas
11:00 Ledynmetis 3
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Svotai
21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Išsiskyrimas
00:40 Pagrindinis įkaltis
01:35 Mažylė Houp
02:00 Kerštas
02:40 Programos pabaiga

| BTV

08:15 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
09:15 Mistinės istorijos (9)
10:20 Mistinės istorijos (10)
11:20 Prokurorų patikrinimas (276)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (11)
14:35 PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės (1)
15:35 Prokurorų patikrinimas (277)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Tokia tarnyba (21)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Karštis
00:45 Laukiniai
02:30 Kultas (3)
03:10 Kultas (4)
03:50 Kalbame ir rodome (332)
04:35 Pagalbos skambutis