| LRT TELEVIZIJA

23:40 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
Serialas. Lenkija. 2011 m. N-7. 51 s. HD.
00:30 Trumposios žinios
00:35 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
01:25 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:55 Trumposios žinios. HD (kart.)
02:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
05:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
11:20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
12:10 Bronius Kutavičius. Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“. Tiesioginė transliacija iš Šv. Jonų bažnyčios."
12:45 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Stasiui Povilaičiui atminti. (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It Is Made 6)
17:05 Premjera. Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Specialus tyrimas
20:10 Stasiui Povilaičiui atminti
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Stasiui Povilaičiui atminti
23:50 Trumposios žinios
23:55 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
00:30 Trumposios žinios
00:35 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
01:25 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:55 Trumposios žinios. HD (kart.)
02:00 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

| LNK

22:10 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
(Street Kings). Rež.: David Ayer. Vaid.: Forest Whitaker, Hugh Laurie, Keanu Reeves. JAV. 2008. Veiksmo filmas.
00:25 Dalasas (10)
01:20 Detektyvė Džonson (56)
02:15 Mentalistas (18)
03:10 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (14)
06:55 Agentas Šunytis (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Draugiškas patarimas"
12:05 Tikras gyvenimas: "Šeimos gelbėtoja"
13:05 Agentas Šunytis (1)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
14:00 Ponia Dila (51)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (24)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Tamsos pakraštys
00:35 Dalasas (11)
01:30 Detektyvė Džonson (57)
02:25 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga

| TV3

22:30 Penktoji valdžia
JAV, biografinė drama, 2013
01:05 Elementaru
01:55 Naujokė
02:20 Naujokė
02:50 S dalelių paslaptys
03:20 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Medikai
11:00 Ekstrasensai tiria
12:00 Svogūnų Lietuva
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Kerštinga meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tobula kopija
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Pažadėtoji žemė
00:40 Kaulai
01:35 Tėvynė
02:35 Naujokė
03:00 S dalelių paslaptys
03:30 Programos pabaiga

| BTV

21:30 Gyvenimo užrašai
(Notebook, The). Rež.: Nick Cassavetes. Vaid.: Ryan Gosling, James Garner, Joan Allen, Gena Rowlands. JAV. 2004. Romantinė drama.
00:15 Mentalistas (19)
01:10 Prokurorų patikrinimas (91)
02:20 Bamba TV
06:15 Policija ir Ko (5)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Policija ir Ko (11)
09:15 Žurovas. Katės uodega. I dalis
10:20 Kalbame ir rodome (280)
11:20 Prokurorų patikrinimas (92)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Amerikos talentai (19)
15:35 Prokurorų patikrinimas (93)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (21)
19:25 Policija ir Ko (12)
20:30 PREMJERA Labai juokinga laida
21:00 Farai
21:30 Kongas
23:45 Gyvi numirėliai (14)
00:00 Gyvi numirėliai (13)
00:55 Mentalistas (20)
01:50 Prokurorų patikrinimas (92)
03:00 Bamba TV