| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida . (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk dainą"
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Trumposios žinios
22:40 Gamtos inspektoriai
23:00 Premjera. Mirtina tyla (Dead Silence)
00:30 Dokumentinių filmų ciklas „Mano miestas". Kauno rajonas. Rež. V. Dambrauskas. (kart.)
01:30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesiogiai iš Vindsoro (Kanada)
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Veda Giedrius Savickas ir Andrius Rožickas. HD (kart.)

| LNK

06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai (18)
06:50 Tomas ir Džeris (28)
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis (24)
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:25 Nuo... Iki...
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (47)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas
23:10 Palikti po pamokų
01:00 Tamsi tiesa
02:55 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Teleparduotuvė
06:24 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kung Fu Panda
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Monstrų universitetas
21:35 Toras
23:55 Gyvų neliks
01:30 Paliktieji
03:30 Programos pabaiga

| BTV

06:35 Džeikas, Storulis ir šuo (9)
07:30 Tokia tarnyba (55)
08:25 Žurovas (29)
09:25 Žurovas (30)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (5)
11:35 Prokurorų patikrinimas (294)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (10)
14:50 Tokia tarnyba (56)
15:45 Prokurorų patikrinimas (295)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (6)
19:30 Amerikietiškos imtynės (48)
20:30 Amerikietiškos imtynės (48)
21:30 Snaiperis
23:40 Grobis
01:20 Džeikas, Storulis ir šuo (9)
02:05 Vampyro dienoraščiai (20)
02:45 Snaiperis
04:20 Žurovas (29)