| LRT TELEVIZIJA

08:40 Labas rytas, Lietuva
HD.
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1)
10:55 Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:25 Premjera. Iki pabaigos (ir dar šiek tiek)
23:20 Modernus serialas. Medičiai, Florencijos valdovai (Medici. Masters of Florence)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8 (Monk 8)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou". Ved. Edita Mildažytė. N-7. HD (kart.)

| LNK

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1996. Veiksmo serialas.
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
09:40 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas (53)
14:20 Dvi širdys (395)
14:55 Dvi širdys (396)
15:25 Dvi širdys (397)
15:55 Dvi širdys (398)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (45)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra
00:20 Kortų namelis (2)
01:10 Vampyro dienoraščiai (1)
02:00 O, ne! O, taip!
03:50 Programos pabaiga

| TV3

08:25 Pasmerkti 2
Lietuva, serialas, 2013
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Legendinės legendos
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Legendinės legendos
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:35 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:20 Pelkė
03:10 Piramidė

| BTV

08:35 Muchtaro sugrįžimas (691)
(Vozvrashchenie Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. 2008. Kriminalinis serialas.
09:35 Tokia tarnyba (11)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (21)
11:35 Nepataisomi (2)
12:40 Stoties policija (8)
13:45 Farų karai (21)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (692)
15:55 Tokia tarnyba (12)
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (22)
18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 PREMJERA Teisingumo agentai (1)
19:30 Nepataisomi (3)
20:30 Farai
21:00 Vyrai juodais drabužiais 2
22:45 Raudonojo spalio medžioklė
01:20 Gyvi numirėliai (2)
02:10 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
02:55 Farai
03:20 Reali mistika (5)
04:05 Keturios stichijos (3)