| LRT TELEVIZIJA

23:30 Skorpionų karalius (The Scorpion King)
Fantastinis nuotykių filmas. JAV, Vokietija, Belgija. 2002 m. N-7. Rež. Chuck Russell. HD (kart.
01:00 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore (Life in the Air)
01:55 Pasaulio dokumentika. Šikšnosparnis ir žmogus (Bat and Man)
02:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:15 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
04:10 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis šeštadienio šou. Ved. Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 141 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1)
10:55 Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:20 Nematoma Lietuvos istorija
23:20 Modernus serialas. Premjera. Jaunasis Popiežius (The Young Pope)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4 (Monk 4)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
04:00 Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko 85-osioms gimimo metinėms. Algirdas Mykolas Brazauskas. liudijimai. Filmo autorės Ramunė Sakalauskaitė ir Edita...

| LNK

22:10 PREMJERA Teisėjas
(Judge, The). Rež.: David Dobkin. Vaid.: Robert Downey Jr, Robert Duvall, Vera Farmiga. JAV. 2014. Kriminalinė drama.
01:00 Nepažįstamojo skambutis
02:45 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (49)
07:05 Kaukė (27)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (9)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:45 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra
11:30 24 valandos
12:25 Bus visko
13:20 Gyvenimo šukės (31)
15:30 Dvi širdys (183)
16:00 Dvi širdys (184)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (10)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Spąstai
00:20 Juodasis sąrašas (16)
01:15 Visa menanti (24)
02:05 Nepažįstamojo skambutis
03:40 Programos pabaiga

| TV3

00:05 Drakonų karai
Pietų Korėja, veiksmo filmas, 2007
01:45 Grainderis
02:10 Grainderis
02:35 Grainderis
03:00 Grainderis
03:30 Programos pabaiga
06:10 Televitrina
06:25 INOprogresas
06:55 Didvyrių draugužiai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Simpsonai
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Legendinės legendos
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:35 CSI kriminalistai
01:30 Naujokė
01:55 Naujokė
02:25 Paskutinis iš vyrų
02:50 Salemas
03:45 Melas ir paslaptys
04:35 Programos pabaiga

| BTV

00:05 Kortų namelis (10)
(House of Cards V). Vaid.: Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly. JAV. 2017. Serialas.
01:05 Šešios kulkos
02:55 Ekstrasensų mūšis (8)
06:40 Diagnozė - žmogžudystė (12)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (13)
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 Voratinklis (23)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (1)
11:35 Įteisintas faras (18)
12:40 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (5)
13:45 Farų karai (1)
14:45 Muchtaro sugrįžimas
15:50 Voratinklis (24)
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (2)
18:00 Info diena
18:30 PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės (1)
19:30 Įteisintas faras (19)
20:30 Farai
21:00 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias
23:40 Akies krašteliu
01:25 Kortų namelis (9)
02:20 Kortų namelis (10)
03:15 Džeikas, Storulis ir šuo (4)
04:00 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (2)