| LRT TELEVIZIJA

09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 95 s.
10:00 Ten, kur namai 2 (A Place to Call Home 2)
10:50 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
11:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
12:15 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Ten, kur namai 2 (A Place to Call Home 2)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Da Vinčio demonai 2 (Da Vinci's Demons 2)
00:20 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)

| LNK

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (118)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1996. Veiksmo serialas.
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (8)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Naktinis reisas
23:50 Mentalistas (12)
00:45 Strėlė (6)
01:35 Detektyvė Džonson (14)
02:25 Programos pabaiga

| TV3

08:55 Meilės sūkuryje
Vokietija, drama, 2016
10:00 TV Pagalba
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:25 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Bruto ir Neto
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Užstrigusi paauglystėje
00:35 Raitelis be galvos
01:30 Naujokė
01:55 Naujokė
02:20 Trapučio parkas
02:50 Programos pabaiga

| BTV

08:25 Farų karai (13)
...
09:20 Muchtaro sugrįžimas
10:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (13)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės (36)
12:10 Prokurorų patikrinimas (346)
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė (22)
15:05 Tokia tarnyba (23)
15:55 Prokurorų patikrinimas (347)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (37)
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. II dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (46)
21:30 Trise valtimi. Gamtos šauksmas
23:15 10 balų žemės drebėjimas
00:50 Džeikas, Storulis ir šuo (16)
01:40 Dalasas (1)
02:35 Penktoji pavara (3)
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (46)
03:45 Penktoji pavara (2)