| LRT TELEVIZIJA

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 219 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Detektyvas Monkas 7 (Monk 7)
11:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:20 Valdžios tvirtovė (Borgen)
01:20 LRT radijo žinios
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys (3)
07:00 Madagaskaro pingvinai (3)
07:30 Tomas ir Džeris (10)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (14)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (15)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:35 Anapus nežinomybės
13:25 Rožių karas (73)
14:25 Dvi širdys (467)
14:55 Dvi širdys (468)
15:25 Dvi širdys (469)
15:55 Dvi širdys (470)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (55)
20:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Jaunatis
01:00 Vampyro dienoraščiai (16)
01:50 Kruvinas deimantas
04:10 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 3
08:25 Pasmerkti 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Bruto ir Neto
12:30 Moterys meluoja geriau
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Viking Lotto
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Juodoji jūra
00:55 Kaulai
01:45 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:25 Amerikiečiai
04:15 Trapučio parkas
04:40 Programos pabaiga

| BTV

06:40 F. T. Budrioji akis (13)
07:35 Prokurorų patikrinimas (357)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (712)
09:35 Tokia tarnyba (32)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (6)
11:35 Nepataisomi (16)
12:40 Teisingumo agentai (18)
13:40 Prokurorų patikrinimas (358)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (713)
15:55 Tokia tarnyba (33)
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (7)
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (19)
19:30 Stoties policija (9)
20:30 Farai
21:00 Poseidonas
22:50 Dakaras 2018 (13)
23:20 Apsuptyje
01:15 Juodasis sąrašas (5)
02:00 Pragaro katytė (12)