LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-01
06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (4)
06:55 Nenugalimieji II (35)
(Justice League II). JAV. 2003. Animacinis serialas.
07:20 Agentas Šunytis (6)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (7)
08:10 Vėžliukai nindzės (5)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Ponas Bynas (6)
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Peliuko Perio nuotykiai 2
11:50 Laukiniai laukiniai vakarai
13:55 Mano puikioji auklė (125)
14:30 Didingasis amžius (120)
16:35 Dvidešimt minučių (16)
17:25 Dvidešimt minučių (17)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS La troškinys
21:10 PREMJERA Nebrendylos
23:15 Pokštas arba saldainis
00:50 Norim dar! Su Radistais
02:30 Programos pabaiga
Rytoj - 11-02
06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (5)
06:55 Nenugalimieji II (36)
07:20 Agentas Šunytis (7)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (8)
08:10 Vėžliukai nindzės (6)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (4)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Monstrų namai
11:50 Bukas ir Bukesnis
13:55 Mano puikioji auklė (126)
14:25 Mano puikioji auklė (127)
15:00 Didingasis amžius (121)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Laiko kilpa
00:05 Be kompromisų
01:55 Programos pabaiga
Poryt - 11-03
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (35)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris I (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (71)
08:50 Laukiniai laukiniai vakarai
10:55 La troškinys
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
13:30 Ogis ir tarakonai (63)
13:40 Monstrai prieš ateivius (17)
14:10 Ugnis ir Ledas (19)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (16)
23:10 Judantis objektas (16)
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (19)
01:05 Farų šeima (10)
02:00 Slapti reikalai (7)
02:55 Programos pabaiga
An - 11-04
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (36)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris I (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (72)
08:50 Bukas ir Bukesnis
10:55 Lietuvos balsas
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
13:30 Ogis ir tarakonai (64)
13:40 Monstrai prieš ateivius (18)
14:10 Ugnis ir Ledas (20)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Klastotė
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (20)
00:50 Farų šeima (11)
01:45 Slapti reikalai (8)
02:35 Programos pabaiga