| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 „Čia kinas“. Kino žurnalas."
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend). Draminis serialas. 2018 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio. Italija, JAV. N-14. 6 s.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend)
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1415)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1416)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1417)
07:35 Pabaisiukas Bansenas (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
10:00 Rozenheimo policija (17)
11:00 Paveldėtoja 3 (30)
11:50 Monikai reikia meilės (37)
12:20 Būrėja (13)
12:55 Būrėja (6)
13:30 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Našlaitės (39)
15:30 Laukinis miestas (38)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (31)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (38)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nerve. Drąsos žaidimas
00:25 Tabula Rasa (1)
01:30 Gaudynės Šanchajuje
03:00 Alchemija XVI. Mada yra menas
03:30 RETROSPEKTYVA
04:00 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Naujakuriai 4/1s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 2/10s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/403s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/20s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/153s.
07:55 Gero vakaro šou 6/27s.
08:55 Meilės sūkuryje 3263
10:05 Miegančioji gražuolė
11:50 Tarp mūsų mergaičių 2/11s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/320s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/321s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/322s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/323s.
15:00 Simpsonai 23/19s.
15:30 Simpsonai 23/20s.
16:00 TV3 žinios 61
16:25 TV3 orai 61
16:30 TV Pagalba 14/142s.
18:30 TV3 žinios 86
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 86
19:30 Farai 13/29s.
20:30 Prakeikti II 8/31s.
21:00 TV3 vakaro žinios 49
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 49
22:00 Juodas vanduo
00:10 Kaulai 11/3s.
01:10 Makgaiveris 3/13s.
02:00 X mutantai 1/8s.
02:50 Amerikiečiai 4/3s.
03:40 Kaulai 11/3s.
04:30 Naujakuriai 4/2s.
04:55 Naujakuriai 4/3s.
05:20 Tarp mūsų mergaičių 2/11s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (6)
07:10 Mano virtuvė geriausia (1)
08:35 Stoties policija (31)
09:35 Pėdsakas (15)
10:35 Kobra 11 (11)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (20)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
13:35 Mano virtuvė geriausia (2)
14:55 Stoties policija (32)
16:00 Pėdsakas (16)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 CSI. Majamis (7)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (21)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Nėra kur bėgti
22:55 Karo menas. Atpildas
00:40 Nusikaltimų miestas (17)
01:05 Nusikaltimų miestas (18)
01:30 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
02:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau