| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 47 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. Ved. E. Jakilaitis (su vertimų į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės istorija 4 (The Weissensee Saga 4)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 48 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (748)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (749)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (750)
07:35 Tomo ir Džerio šou (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
09:55 Monikai reikia meilės (53)
10:25 Namai, kur širdis (42)
11:00 Bus visko
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (7)
14:00 Mano likimas (8)
15:00 Dvi šeimos (33)
15:30 Dvi šeimos (34)
16:00 Oplia!
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (43)
21:00 Monikai reikia meilės (54)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:26 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Tai či meistras
00:35 Judantis objektas (4)
01:35 Laiko ribos
03:10 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis iš Magikianų 3/36s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/3s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/5s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/6s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 32 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 185
10:00 Meilės miestas 1/33s.
11:00 Meilės miestas 1/34s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 3/37s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 3/38s.
13:00 Pažadėtoji 6/287s.
13:30 Pažadėtoji 6/288s.
14:00 Pažadėtoji 6/289s.
14:30 Pažadėtoji 6/290s.
15:00 Simpsonai 15/8s.
15:30 Simpsonai 15/9s.
16:00 TV3 žinios 74
16:25 TV3 orai 74
16:30 TV Pagalba 13/31s.
18:30 TV3 žinios 105
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 105
19:30 Namas 1/9s.
20:30 Prakeikti 7/36s.
21:00 TV3 vakaro žinios 59
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 59
22:00 Kikboksininkas 3. Karo menas
23:55 X mutantai 1/10s.
00:55 Pasitikėjimas 1/1s.
02:05 Kvantikas 3/3s.
02:55 Ekstrasensai detektyvai 5/16s.
03:50 X mutantai 1/10s. (kart.)
04:45 Pasitikėjimas 1/1s. (kart.)

| BTV

06:40 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (1)
07:10 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (2)
07:40 Stoties policija (14)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (7)
09:40 Paskutinis faras (17)
10:40 Reali mistika (38)
11:40 Ekstrasensų mūšis (8)
13:45 Stoties policija (15)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (8)
15:55 Paskutinis faras (18)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (22)
18:30 Mentalistas (43)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
20:25 Tautos tarnas (7)
21:00 Kaliniai
00:05 Juodasis tinklas
01:55 Iliuzija (6)
02:40 Kriminalinė Maskva (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau