| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin 1-2). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2017 m. N-14. 5 s. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (682)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (683)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (684)
07:35 Tomas ir Džeris (37)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
09:55 Monikai reikia meilės (31)
10:25 Namai, kur širdis (20)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (30)
12:00 Mano likimas (39)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (15)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (16)
14:00 Dvi širdys (1526)
14:30 Dvi širdys (1527)
15:00 Dvi širdys (1528)
15:30 Dvi širdys (1529)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Valanda su Rūta
20:30 Monikai reikia meilės (37)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Ketvirtojo Reicho aušra
00:00 Judantis objektas (10)
00:55 Vingiuotas kelias namo
02:30 Alchemija. VDU karta
03:00 RETROSPEKTYVA
03:30 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Kaulai 5/5s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/145s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/4s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/5s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/26s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 163
10:00 Meilės žiedai 149
11:00 Meilės žiedai 150
12:00 Svotai 6/12s.
13:00 Pažadėtoji 6/200s.
13:30 Pažadėtoji 6/201s.
14:00 Pažadėtoji 6/202s.
14:30 Pažadėtoji 6/203s.
15:00 Simpsonai 13/7s.
15:30 Simpsonai 13/8s.
16:00 TV3 žinios 51
16:25 TV3 orai 51
16:30 TV Pagalba 13/9s.
18:30 TV3 žinios 73
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 73
19:30 Farai 12/26s.
20:30 Prakeikti 7/20s.
21:00 TV3 vakaro žinios 41
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 41
22:00 Beždžionių planeta
00:25 Rezidentas 1/9s.
01:20 Kaulai 5/6s.
02:10 Kvantikas 2/8s.
03:00 Ekstrasensai tiria 90
04:25 Rezidentas 1/9s. (kart.)
05:15 Kaulai 5/6s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (37)
07:40 Stoties policija (16)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (25)
09:40 Nepataisomi (11)
10:40 Kobra 11 (9)
11:45 Mentalistas (25)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
13:45 Stoties policija (17)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (26)
15:55 Nepataisomi (12)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
18:30 Mentalistas (26)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (7)
20:25 Tautos tarnas (16)
21:00 Niko
23:00 15 šlovės minučių
01:15 Juodasis sąrašas (9)
02:05 Lemtingi skambučiai (4)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau