| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš audrą 2 (Ride Upon The Storm/Herrens veje 2). Serialas. Danija. 2017 m. N-14. 2/2 s. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (497)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (498)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (499)
07:35 Madagaskaro pingvinai (30)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:05 Rimti reikalai (48)
09:40 Namai, kur širdis (11)
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (171)
13:00 Gyvenimo daina (132)
14:00 Aukštakulnių kerštas (24)
15:00 Dvi širdys (1334)
15:30 Dvi širdys (1335)
16:00 Dvi širdys (1336)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (54)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS 10 000 metų prieš Kristų
00:40 Juodasis sąrašas (10)
01:40 Didysis meistras
03:40 Alchemija
04:10 RETROSPEKTYVA
04:40 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/98s.
06:55 Simpsonai 28/15s. (kart.)
07:25 Simpsonai 28/16s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 99
10:00 Meilės žiedai 21
11:00 Meilės žiedai 22
12:00 Laukinė žemė 68
13:00 Pažadėtoji 5/99s.
13:30 Pažadėtoji 5/100s.
14:00 Pažadėtoji 5/101s.
14:30 Pažadėtoji 5/102s.
15:00 Simpsonai 28/17s.
15:30 Simpsonai 28/18s.
16:00 TV3 žinios 199
16:25 TV3 orai 210
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 340
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 340
19:30 Farai 12/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/46s.
21:00 TV3 vakaro žinios 190
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 189
22:00 Kautynės Maniloje
23:50 Kaulai 11/17s.
00:50 Vaiduoklių ieškotojai 1/1s.
01:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/2s.
01:40 Grainderis 1/5s.
02:05 Grainderis 1/6s.
02:30 Ekstrasensų mūšis 17/277s.
03:55 Kaulai 11/17s.
04:45 Bibliotekininkai 3/5s.

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (21)
07:30 Stoties policija (23)
08:30 Paskutinis faras (35)
09:30 Šuo (15)
10:35 Kobra 11 (15)
11:40 Reali mistika (27)
12:45 Reali mistika (28)
13:45 Stoties policija (24)
14:45 Paskutinis faras (36)
15:45 Šuo (16)
16:55 Kobra 11 (16)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (71)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
20:30 Varom! (9)
21:00 Didvyris ir Siaubas
23:05 Paskutinė tvirtovė
01:45 Dingęs (6)
02:50 Nusikaltimų tyrėjai (9)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau