| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (449)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (450)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (451)
07:35 Madagaskaro pingvinai (14)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
09:05 Rimti reikalai (32)
09:40 KK2
10:10 Bus visko
11:15 Meilės sparnai (155)
12:20 Gyvenimo daina (116)
13:20 Aukštakulnių kerštas (8)
14:25 Dvi širdys (1281)
14:55 Dvi širdys (1282)
15:25 Dvi širdys (1283)
15:55 Dvi širdys (1284)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Rimti reikalai (41)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Bloga kompanija
00:50 Akloji zona (19)
01:50 Moteris-Katė
03:40 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia 1/3s. (kart.)
06:55 Simpsonai 26/4s. (kart.)
07:25 Simpsonai 26/5s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/11s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 2953
10:00 Tai - mano gyvenimas 4/28s.
12:00 Laukinė žemė 52
13:00 Pažadėtoji 5/35s.
13:30 Pažadėtoji 5/36s.
14:00 Pažadėtoji 5/37s.
14:30 Pažadėtoji 5/38s.
15:00 Simpsonai 26/6s.
15:30 Simpsonai 26/7s.
16:00 TV3 žinios 183
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/52s.
18:30 TV3 žinios 318
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 318
19:30 Gero vakaro šou 5/10s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/33s.
21:00 TV3 vakaro žinios 177
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 177
22:00 Šilumos smūgis
22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto
22:30 Šilumos smūgis
23:55 Kaulai 11/4s.
00:55 Melas ir paslaptys 2/8s.
01:45 Gražuolė ir pabaisa 4/13s.
02:35 Ekstrasensai tiria 96
04:00 Kaulai 11/4s. (kart.)
04:50 Melas ir paslaptys 2/8s. (kart.)

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (5)
07:30 Žiniuonis (26)
08:30 Paskutinis faras (19)
09:30 Šuo (19)
10:35 Kobra 11 (14)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (58)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
13:45 Žiniuonis (27)
14:45 Paskutinis faras (20)
15:45 Šuo (20)
16:55 Kobra 11 (15)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (59)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (7)
20:30 Varom! (7)
21:00 Kova iki mirties
23:05 Mirties traukinys
01:05 Sekso magistrai (3)
02:10 Velniški Stivo Ostino išbandymai (16)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau