| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1
23:45 Klausimėlis.lt
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (446)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (447)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (448)
07:35 Madagaskaro pingvinai (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
09:05 Rimti reikalai (31)
09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija
11:15 Meilės sparnai (154)
12:20 Gyvenimo daina (115)
13:20 Aukštakulnių kerštas (7)
14:25 Dvi širdys (1277)
14:55 Dvi širdys (1278)
15:25 Dvi širdys (1279)
15:55 Dvi širdys (1280)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Nacionaliniai technikos apdovanojimai „Tech Top 2018”
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Moteris-Katė
00:40 Akloji zona (18)
01:40 Siuntinys
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/83s.
06:55 Simpsonai 26/2s. (kart.)
07:25 Simpsonai 26/3s. (kart.)
07:55 Visi mes žmonės 1/10s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 2952
10:00 Tai - mano gyvenimas 4/27s.
10:55 Tai - mano gyvenimas 4/28s.
12:00 Laukinė žemė 51
13:00 Pažadėtoji 5/31s.
13:30 Pažadėtoji 5/32s.
14:00 Pažadėtoji 5/33s.
14:30 Pažadėtoji 5/34s.
15:00 Simpsonai 26/4s.
15:30 Simpsonai 26/5s.
16:00 TV3 žinios 182
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/51s.
18:30 TV3 žinios 317
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 317
19:30 Prieš srovę 19/11s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 176
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 176
22:00 Keleiviai
23:50 Kaulai 11/3s.
00:50 Melas ir paslaptys 2/7s.
01:40 Gražuolė ir pabaisa 4/12s.
02:30 Ekstrasensai tiria 95
03:55 Kaulai 11/3s. (kart.)
04:45 Melas ir paslaptys 2/7s. (kart.)

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (4)
07:30 Žiniuonis (25)
08:30 Paskutinis faras (18)
09:30 Šuo (18)
10:35 Kobra 11 (13)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (57)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
13:45 Žiniuonis (26)
14:45 Paskutinis faras (19)
15:45 Šuo (19)
16:55 Kobra 11 (14)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (58)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
20:30 Varom! (6)
21:00 Mirties traukinys
23:05 Naktinis reisas
00:45 Sekso magistrai (2)
01:55 Velniški Stivo Ostino išbandymai (15)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau