| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
10:55 Akis už akį 3 (Leverage 3)
11:40 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Pasaulio teisuoliai
22:20 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)
23:10 Svetimšalė 1 (Outlander 1)
00:15 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir ved. Edita Mildažytė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)

| LNK

06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (21)
07:05 Muča Luča (18)
07:30 Ponas Bynas (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (75)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (117)
14:25 Dvi širdys (634)
14:55 Dvi širdys (635)
15:25 Dvi širdys (636)
15:55 Dvi širdys (637)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (23)
20:30 Ekranai
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Saugotojas
00:25 Judantis objektas (8)
01:15 Paslaptingi žvilgsniai
03:10 Programos pabaiga

| TV3

05:35 Moderni šeima
JAV, komedija, 2014
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
13:30 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Javos karštis
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė

| BTV

06:40 F. T. Budrioji akis (57)
07:35 Prokurorų patikrinimas (400)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (755)
09:35 Tokia tarnyba (75)
10:30 Kobra 11 (16)
11:35 Akloji zona (8)
12:35 Stoties policija (23)
13:40 Prokurorų patikrinimas (401)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (756)
15:55 Tokia tarnyba (76)
16:50 Kobra 11 (1)
18:55 Stoties policija (24)
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Penkiakovė
23:05 Operacija "Kardžuvė"
01:00 Strėlė (4)
01:45 Milžiniški gyvūnai