| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių (Twelve Monkeys)
23:45 Prisikėlimo liudytojai. Lietuvos kankinystės kelias.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių (Twelve Monkeys)
04:50 Muzikinis intarpas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1412)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1413)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1414)
07:35 Pabaisiukas Bansenas (5)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
10:00 Rozenheimo policija (16)
11:00 Paveldėtoja 3 (29)
11:50 Monikai reikia meilės (36)
12:20 Būrėja (12)
12:55 Būrėja (5)
13:30 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Našlaitės (38)
15:30 Laukinis miestas (37)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (30)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 NAUJAS SEZONAS Dydžio (r)evoliucija
21:00 Monikai reikia meilės (37)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Gaudynės Šanchajuje
00:25 Juodasis sąrašas (22)
01:20 Pasmerktas būrys
02:55 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Tarp mūsų mergaičių 2/9s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/402s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/19s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/152s.
07:55 Prieš srovę 19/27s.
08:55 Meilės sūkuryje 3262
10:00 Džiunglių knyga
11:50 Tarp mūsų mergaičių 2/10s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/316s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/317s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/318s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/319s.
15:00 Simpsonai 23/17s.
15:30 Simpsonai 23/18s.
16:00 TV3 žinios 60
16:25 TV3 orai 60
16:30 TV Pagalba 14/141s.
18:30 TV3 žinios 85
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 85
19:30 Gero vakaro šou 6/27s.
20:30 Prakeikti II 8/30s.
21:00 TV3 vakaro žinios 48
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 48
22:00 Išlikęs gyvas
22:25 Vikinglotto 13
22:30 Išlikęs gyvas
00:35 Kaulai 11/2s.
01:30 Makgaiveris 3/12s.
02:15 X mutantai 1/7s.
03:05 Amerikiečiai 4/2s.
04:00 Kaulai 11/2s.
04:50 Naujakuriai 3/23s.
05:15 Naujakuriai 4/1s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 2/10s.

| BTV

06:05 CSI. Majamis (5)
07:00 Mano virtuvė geriausia (33)
08:35 Stoties policija (30)
09:35 Pėdsakas (14)
10:30 Kobra 11 (10)
11:30 Greitojo reagavimo būrys (19)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
13:30 Mano virtuvė geriausia (1)
14:55 Stoties policija (31)
16:00 Pėdsakas (15)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 CSI. Majamis (6)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (20)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Karo menas. Atpildas
22:50 Amerikos nindzė. Susidorojimas
00:50 Nusikaltimų miestas (15)
01:15 Nusikaltimų miestas (16)
01:40 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
02:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau