| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 192 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Portugalija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Algarvės.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1190)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1191)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1192)
07:30 Tomo ir Džerio šou (1)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (69)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (70)
09:55 Rimti reikalai 2 (42)
10:25 Rozenheimo policija (15)
11:25 Supermamos (2)
12:00 VIDO VIDeO
13:00 Paskolinta meilė (84)
14:00 Našlaitės (116)
15:00 Svajoklė (116)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (43)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kaliniai
01:30 Begėdis (12)
02:30 Aš esu legenda
04:05 Alchemija III. Nepatogus Jono Jurašo teatras
04:35 RETROSPEKTYVA
05:05 Programos pabaiga

| TV3

05:30 Atsargiai! Merginos 1/12s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/422s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/153s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/62s.
07:55 Gero vakaro šou 6/11s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3181
10:00 Meilės simfonija 1/92s.
11:00 Meilės simfonija 1/93s.
12:00 Atsargiai! Merginos 1/13s.
12:30 Atsargiai! Merginos 1/14s.
13:00 Pažadėtoji 7/2214s.
13:30 Pažadėtoji 7/2215s.
14:00 Pažadėtoji 7/2216s.
14:30 Pažadėtoji 7/2217s.
15:00 Simpsonai 29/1s.
15:30 Simpsonai 29/2s.
16:00 TV3 žinios 227
16:25 TV3 orai 227
16:30 TV Pagalba 14/53s.
18:30 TV3 žinios 318
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 318
19:30 Farai 13/11s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/38s.
21:00 TV3 vakaro žinios 182
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 182
22:00 Kietas riešutėlis
00:50 Rezidentas 2/12s.
01:40 Amerikiečiai 5/12s.
02:35 Ekstrasensai tiria 6/102s.
04:00 Kietuoliai 1/19s.
04:25 Rezidentas 2/11s. (kart.)
05:15 Atsargiai! Merginos 1/13s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 1/14s. (kart.)

| BTV

06:00 CSI. Majamis (18)
06:55 Mano virtuvė geriausia (41)
08:10 Stoties policija (14)
09:10 Paskutinis faras (17)
10:10 Daktaras Richteris (10)
11:20 Privatus detektyvas Magnumas (16)
12:20 Visa menanti (5)
13:20 Mano virtuvė geriausia (42)
14:55 Stoties policija (15)
16:00 Paskutinis faras (18)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (11)
18:35 CSI. Majamis (19)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (17)
20:30 Oplia!
21:00 Muškietininkai amžinai
22:50 Vertikali riba
01:15 Detektyvų istorijos (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau