| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 191 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 (Gone 1)
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 24 s. (su garsiniu vaizdavimu)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 192 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1187)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1188)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1189)
07:30 Tomo ir Džerio šou (26)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (67)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (68)
09:55 Kelionių panorama
10:25 Rozenheimo policija (14)
11:25 Supermamos (1)
12:00 Bus visko
13:00 Paskolinta meilė (83)
14:00 Našlaitės (115)
15:00 Svajoklė (115)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 PREMJERA Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 (42)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Aš esu legenda
00:25 Begėdis (11)
01:30 Tamsos baikeris
03:15 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Atsargiai! Merginos 1/10s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/421s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/152s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/61s.
07:55 Prieš srovę 19/11s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3180
10:00 Meilės simfonija 1/90s.
11:00 Meilės simfonija 1/91s.
12:00 Atsargiai! Merginos 1/11s.
12:30 Atsargiai! Merginos 1/12s.
13:00 Pažadėtoji 7/2210s.
13:30 Pažadėtoji 7/2211s.
14:00 Pažadėtoji 7/2212s.
14:30 Pažadėtoji 7/2213s.
15:00 Simpsonai 28/21s.
15:30 Simpsonai 28/22s.
16:00 TV3 žinios 226
16:25 TV3 orai 226
16:30 TV Pagalba 14/52s.
18:30 TV3 žinios 317
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 317
19:30 Gero vakaro šou 6/11s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/37s.
21:00 TV3 vakaro žinios 181
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 181
22:00 Trys įtemptos dienos
22:25 Vikinglotto 46
00:45 Rezidentas 2/11s.
01:35 Amerikiečiai 5/11s.
02:25 Ekstrasensai tiria 6/101s.
03:50 Kietuoliai 1/18s.
04:15 Skubi pagalba 1/4s.
05:00 Atsargiai! Merginos 1/11s. (kart.)
05:30 Atsargiai! Merginos 1/12s. (kart.)

| BTV

06:00 CSI. Majamis (17)
06:55 Mano virtuvė geriausia (40)
08:25 Stoties policija (13)
09:25 Paskutinis faras (16)
10:20 Daktaras Richteris (9)
11:30 Privatus detektyvas Magnumas (15)
12:30 Visa menanti (4)
13:30 Mano virtuvė geriausia (41)
14:55 Stoties policija (14)
16:00 Paskutinis faras (17)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (10)
18:35 CSI. Majamis (18)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (16)
20:30 Oplia!
21:00 Vertikali riba
23:30 Grėsminga žemė
01:30 Detektyvų istorijos (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau