| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 189 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Vokietija 86 (Deutschland '86)
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Užverbuotas (Taken)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 190 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1181)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1182)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1183)
07:30 Tomo ir Džerio šou (24)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (64)
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija (12)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Paskolinta meilė (81)
14:00 Našlaitės (113)
15:00 Svajoklė (113)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (41)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Kitas pasaulis 4. Pabudimas
00:15 Begėdis (9)
01:25 Slaptasis agentas
03:00 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/419s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/150s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/240s.
07:55 Svajonių sodai 8 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3178
10:00 Meilės simfonija 1/86s.
11:00 Meilės simfonija 1/87s.
12:00 Atsargiai! Merginos 1/7s.
12:30 Atsargiai! Merginos 1/8s.
13:00 Pažadėtoji 7/2202s.
13:30 Pažadėtoji 7/2203s.
14:00 Pažadėtoji 7/2204s.
14:30 Pažadėtoji 7/2205s.
15:00 Simpsonai 28/17s.
15:30 Simpsonai 28/18s.
16:00 TV3 žinios 224
16:25 TV3 orai 224
16:30 TV Pagalba 14/50s.
18:30 TV3 žinios 315
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 315
19:30 Namas 2/11s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/35s.
21:00 TV3 vakaro žinios 179
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 179
22:00 Kobra 11 23/11s.
23:00 7 dienos Entebėje
01:10 Rezidentas 2/9s.
02:00 Amerikiečiai 5/9s.
02:55 Ekstrasensai tiria 6/99s.
04:25 Skubi pagalba 1/3s.
05:10 Atsargiai! Merginos 1/7s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 1/8s. (kart.)

| BTV

06:05 CSI. Majamis (15)
07:00 Mano virtuvė geriausia (38)
08:10 Stoties policija (11)
09:10 Paskutinis faras (14)
10:10 Daktaras Richteris (7)
11:20 Pavojingi kaimynai (12)
12:20 Visa menanti (2)
13:20 Mano virtuvė geriausia (39)
14:55 Stoties policija (12)
16:00 Paskutinis faras (15)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (8)
18:35 CSI. Majamis (16)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (14)
20:30 Laba diena
21:00 Džonas Q
23:20 Mirtinas ginklas
01:30 Juodasis sąrašas (22)
02:15 Gyvi numirėliai (5)
03:00 Detektyvų istorijos (3)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau