| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 350 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/9 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 42 s.
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 170 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Serbija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 42 s. (kart.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 170 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1125)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1126)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1127)
07:35 Tomo ir Džerio šou (4)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (26)
09:55 Rozenheimo policija (17)
10:55 Rimti reikalai 2 (22)
11:25 Supermamos (2)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (55)
13:00 Paskolinta meilė (62)
14:00 Našlaitės (94)
15:00 Svajoklė (94)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (25)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Hakeris
00:10 Begėdis (5)
01:15 5-oji banga
03:00 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 6/5s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/6s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/131s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/221s.
07:55 Svajonių sodai 4 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3162
10:00 Meilės simfonija 1/48s.
11:00 Meilės simfonija 1/49s.
12:00 Svotai 1
13:00 Pažadėtoji 7/2127s.
13:30 Pažadėtoji 7/2128s.
14:00 Pažadėtoji 7/2129s.
14:30 Pažadėtoji 7/2130s.
15:30 Simpsonai 27/1s.
16:00 TV3 žinios 204
16:25 TV3 orai 204
16:30 TV Pagalba 14/31s.
18:30 TV3 žinios 287
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 287
19:30 Namas 2/7s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/19s.
21:00 TV3 vakaro žinios 163
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 163
22:00 Kobra 11 23/7s.
23:00 Blogasis samarietis
01:15 X mutantai 2/4s.
02:05 Rouzvudas 2/8s.
02:55 Amerikiečiai 4/7s.
03:45 Kobra 11 23/7s. (kart.)
04:35 Paskutinis žmogus Žemėje 4/12s.
05:05 Svotai 1 (kart.)

| BTV

06:10 Mentalistas (10)
07:05 Mano virtuvė geriausia (19)
08:20 Kijevo operatyvinė grupė (32)
09:20 Teisingumo agentai (35)
10:20 Kobra 11 (15)
11:20 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3)
12:20 Visa menanti (18)
13:20 Mano virtuvė geriausia (20)
14:50 Stoties policija (17)
15:55 Teisingumo agentai (36)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (16)
18:30 Mentalistas (11)
19:30 Mirtinas ginklas (20)
20:30 Laba diena
21:00 Ištroškę greičio
23:35 2 ginklai
01:30 Juodasis sąrašas (18)
02:15 Gyvi numirėliai (1)
03:15 Visa menanti (17)
04:00 Detektyvų istorijos (7)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau