| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 166 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 347 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/6 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 39 s.
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 167 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 (Gone 1). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 6 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 39 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 13 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Dingę be žinios 1 (Gone 1). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 6 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 167 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1117)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1118)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1119)
07:35 Tomo ir Džerio šou (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (19)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (20)
09:55 Rozenheimo policija (14)
10:55 Supermamos (19)
11:30 Rimti reikalai 2 (19)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (52)
13:00 Paskolinta meilė (59)
14:00 Našlaitės (91)
15:00 Svajoklė (91)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 PREMJERA VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 (23)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Genesys
01:00 Begėdis (3)
02:00 Operacija "Overlord"
03:40 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Svotai 13 (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/3s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/128s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/218s.
07:55 Prieš srovę 19/6s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3160
10:00 Meilės simfonija 1/42s.
11:00 Meilės simfonija 1/43s.
12:00 Svotai 14
13:00 Pažadėtoji 7/2115s.
13:30 Pažadėtoji 7/2116s.
14:00 Pažadėtoji 7/2117s.
14:30 Pažadėtoji 7/2118s.
15:00 Simpsonai 26/17s.
15:30 Simpsonai 26/18s.
16:00 TV3 žinios 201
16:25 TV3 orai 201
16:30 TV Pagalba 14/28s.
18:30 TV3 žinios 282
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 282
19:30 Gero vakaro šou 6/6s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/17s.
21:00 TV3 vakaro žinios 161
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 161
22:00 Antrininkas
22:25 Vikinglotto 41
00:05 Rezidentas 1/9s.
01:05 X mutantai 2/2s.
01:55 Rouzvudas 2/6s.
02:45 Amerikiečiai 4/5s.
03:40 Rezidentas 1/9s. (kart.)
04:30 Paskutinis žmogus Žemėje 4/9s.
04:55 Svotai 14 (kart.)

| BTV

06:25 Mentalistas (7)
07:20 Mano virtuvė geriausia (16)
08:35 Kijevo operatyvinė grupė (29)
09:35 Teisingumo agentai (32)
10:35 Kobra 11 (12)
11:35 Mirtinas ginklas (17)
12:35 Visa menanti (15)
13:35 Mano virtuvė geriausia (17)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (30)
15:55 Teisingumo agentai (33)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 Mentalistas (8)
19:30 Mirtinas ginklas (18)
20:30 Laba diena
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo
23:00 Mirtini priešai
00:55 Visa menanti (14)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau