| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 129 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2005 m. N-7. 308 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/13 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/12 s. HD.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 130 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
19:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5 (Suits 5). Serialas. JAV. 2015–2016 m. N-7. 5/4, 5/5 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/12 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore / Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 130 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1000)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1001)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1002)
07:30 Tomas ir Džeris (73)
07:40 Tomas ir Džeris (74)
07:50 Tomas ir Džeris (75)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
09:50 Mirtis rojuje (1)
10:55 Kandisė Renuar (10)
12:00 Neklausk meilės vardo (100)
12:30 Neklausk meilės vardo (101)
13:00 Paskolinta meilė (20)
14:00 Našlaitės (52)
15:00 Svajoklė (52)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (13)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Naktinis reisas
00:10 Juodasis sąrašas (12)
01:05 Mirtinos žaizdos
02:45 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/45s.
06:55 Simpsonai 23/3s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/4s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/76s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 4/77s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3129
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/29s.
11:00 Paslaptingas gyvenimas 1/30s.
12:00 Svotai 8
13:00 Pažadėtoji 7/1970s.
13:30 Pažadėtoji 7/1971s.
14:00 Pažadėtoji 7/1972s.
14:30 Pažadėtoji 7/1973s.
15:00 Simpsonai 23/5s.
15:30 Simpsonai 23/6s.
16:00 TV3 žinios 161
16:25 TV3 orai 161
16:30 TV Pagalba 13/36s.
18:30 TV3 žinios 226
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 226
19:30 Atsargiai! Merginos 4/78s.
20:00 Atsargiai! Merginos 4/79s.
20:30 Kam ta meilė? 2/26s.
21:00 TV3 vakaro žinios 129
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 129
22:00 Išlikęs gyvas
22:25 Vikinglotto 33
00:30 Nuodėmių daktaras 1/101s.
01:30 Raitelis be galvos 2/8s.
02:15 Greislendas 3/10s.
03:05 Nuodėmių daktaras 1/101s. (kart.)
03:55 Naujakuriai 3/1s.
04:20 Naujakuriai 3/2s.
04:45 Svotai 8 (kart.)

| BTV

06:15 Mentalistas (14)
07:10 Pragaro virtuvė (19)
08:05 Sudužusių žibintų gatvės (30)
09:05 Teisingumo agentai (33)
10:05 Kobra 11 (4)
11:05 Ekstrasensų mūšis (12)
13:50 Pragaro virtuvė (20)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (31)
15:55 Teisingumo agentai (34)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 Mentalistas (15)
19:30 Akloji zona (10)
20:30 Kvailiai šėlsta (14)
21:00 Saulės ašaros
23:25 Sergėtojas
01:10 Akloji zona (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau