| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2 (Medici: The Magnificent 1)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 (Twin Peaks 1)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 33 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (703)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (704)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (705)
07:35 Tomas ir Džeris (44)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
09:55 Monikai reikia meilės (38)
10:25 Namai, kur širdis (27)
11:00 Bus visko
12:00 Mano likimas (46)
13:00 Mano likimas (47)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (31)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (32)
15:00 Dvi šeimos (3)
15:30 Dvi šeimos (4)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (34)
20:30 Monikai reikia meilės (42)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:56 Orai
21:58 Telefoninė loterija 1634
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Sukilimas
23:45 Judantis objektas (15)
00:40 2 ginklai
02:35 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Paskutinis iš Magikianų 1/105s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/423s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/19s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/20s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 29 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 170
10:00 Meilės miestas 1/3s.
11:00 Meilės miestas 1/4s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/107s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/108s.
13:00 Pažadėtoji 6/228s.
13:30 Pažadėtoji 6/229s.
14:00 Pažadėtoji 6/230s.
14:30 Pažadėtoji 6/231s.
15:00 Simpsonai 13/21s.
15:30 Simpsonai 13/22s.
16:00 TV3 žinios 58
16:25 TV3 orai 58
16:30 TV Pagalba 13/16s.
18:30 TV3 žinios 84
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 84
19:30 Namas 1/7s.
20:30 Prakeikti 7/25s.
21:00 TV3 vakaro žinios 46
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 46
22:00 Ekstraordinarių džentelmenų lyga
00:10 Rezidentas 1/14s.
01:10 Kaulai 5/11s.
02:00 Kvantikas 2/13s.
02:50 Ekstrasensai tiria 95
04:15 Rezidentas 1/14s. (kart.)
05:05 Kaulai 5/11s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (31)
07:40 Stoties policija (23)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (32)
09:40 Paskutinis faras (2)
10:40 Kobra 11 (7)
11:40 Ekstrasensų mūšis (2)
13:45 Stoties policija (24)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (33)
15:55 Paskutinis faras (3)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Mentalistas (32)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12)
20:25 Tautos tarnas (21)
21:00 Nindzė žudikas
22:55 Misija "Neįmanoma"
01:05 Iliuzija (3)
02:00 Kriminalinė Maskva (3)
02:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau