| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių,...
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2 (Medici: The Magnificent 1)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 28 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (688)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (689)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (690)
07:35 Tomas ir Džeris (39)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
09:55 Monikai reikia meilės (33)
10:25 Namai, kur širdis (22)
11:00 Bus visko
12:00 Mano likimas (41)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (19)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (20)
14:00 Dvi širdys (1534)
14:30 Dvi širdys (1535)
15:00 Dvi širdys (1536)
15:30 Dvi širdys (1537)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (31)
20:30 Monikai reikia meilės (38)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Nenugalimieji. Narsos įstatymas
00:15 Judantis objektas (11)
01:10 Išvadavimo planas
02:35 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/421s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/9s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/10s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 28 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 165
10:00 Meilės žiedai 153
11:00 Meilės žiedai 154
12:00 Svotai 6/14s.
13:00 Pažadėtoji 6/208s.
13:30 Pažadėtoji 6/209s.
14:00 Pažadėtoji 6/210s.
14:30 Pažadėtoji 6/211s.
15:00 Simpsonai 13/11s.
15:30 Simpsonai 13/12s.
16:00 TV3 žinios 53
16:25 TV3 orai 53
16:30 TV Pagalba 13/11s.
18:30 TV3 žinios 77
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 77
19:30 Namas 1/6s.
20:30 Prakeikti 7/21s.
21:00 TV3 vakaro žinios 42
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 42
22:00 Ričardas Liūtaširdis
00:10 Rezidentas 1/10s.
01:10 Kaulai 5/7s.
02:00 Kvantikas 2/9s.
02:50 Ekstrasensai tiria 91
04:15 Rezidentas 1/10s. (kart.)
05:05 Kaulai 5/7s. (kart.)

| BTV

06:45 Pragaro viešbutis (6)
07:40 Stoties policija (18)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (27)
09:40 Nepataisomi (13)
10:40 Kobra 11 (2)
11:40 Ekstrasensų mūšis (13)
13:55 Stoties policija (19)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (28)
15:55 Nepataisomi (14)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Mentalistas (27)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8)
20:25 Tautos tarnas (17)
21:00 Sachara
23:25 Pasilik
01:20 Iliuzija (2)
02:10 Kriminalinė Maskva (2)
02:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau