| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (679)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (680)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (681)
07:35 Tomas ir Džeris (36)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (125)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
09:55 Monikai reikia meilės (30)
10:25 Namai, kur širdis (19)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (29)
12:00 Mano likimas (38)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (13)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (14)
14:00 Dvi širdys (1522)
14:30 Dvi širdys (1523)
15:00 Dvi širdys (1524)
15:30 Dvi širdys (1525)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (30)
20:30 Monikai reikia meilės (36)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Vingiuotas kelias namo
23:55 Judantis objektas (9)
00:50 Pagrobimas
02:25 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Kaulai 5/4s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/144s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/2s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/3s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/10s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 162
10:00 Meilės žiedai 147
11:00 Meilės žiedai 148
12:00 Svotai 6/11s.
13:00 Pažadėtoji 6/196s.
13:30 Pažadėtoji 6/197s.
14:00 Pažadėtoji 6/198s.
14:30 Pažadėtoji 6/199s.
15:00 Simpsonai 13/4s.
15:30 Simpsonai 13/5s.
16:00 TV3 žinios 50
16:25 TV3 orai 50
16:30 TV Pagalba 13/8s.
18:30 TV3 žinios 72
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 72
19:30 Gero vakaro šou 5/26s.
20:30 Prakeikti 7/19s.
21:00 TV3 vakaro žinios 40
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 40
22:00 Blogasis samarietis
22:25 Vikinglotto 11
00:20 Rezidentas 1/8s.
01:15 Kaulai 5/5s.
02:05 Kvantikas 2/7s.
02:55 Ekstrasensai tiria 89
04:25 Rezidentas 1/8s. (kart.)
05:10 Kaulai 5/5s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (36)
07:40 Stoties policija (15)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (24)
09:40 Nepataisomi (10)
10:40 Kobra 11 (8)
11:45 Mentalistas (24)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
13:45 Stoties policija (16)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (25)
15:55 Nepataisomi (11)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Mentalistas (25)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
20:25 Tautos tarnas (15)
21:00 15 šlovės minučių
23:25 Vertikali riba
01:40 Juodasis sąrašas (8)
02:25 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (4)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau