| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš audrą 2 (Ride Upon The Storm/Herrens veje 2)
00:30 Klausimėlis.lt (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.)

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (565)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (566)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (567)
07:35 Madagaskaro pingvinai (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (81)
09:05 Rimti reikalai (71)
09:40 Namai, kur širdis (34)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (7)
12:00 Meilės sparnai (194)
13:00 Gyvenimo daina (155)
14:00 Aukštakulnių kerštas (47)
15:00 Dvi širdys (1403)
15:30 Dvi širdys (1404)
16:00 Dvi širdys (1405)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (6)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Prezidentės pagrobimas (1)
00:15 VAKARO SEANSAS Prezidentės pagrobimas (2)
02:00 Merginų kovos
03:40 Alchemija. VDU karta
04:05 RETROSPEKTYVA
04:35 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Rouzvudas 2/10s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/218s.
06:55 Simpsonai 9/15s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/16s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/18s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 124
10:00 Meilės žiedai 71
11:00 Meilės žiedai 72
12:00 Svotai 4/5s.
13:00 Pažadėtoji 6/45s.
13:30 Pažadėtoji 6/46s.
14:00 Pažadėtoji 6/47s.
14:30 Pažadėtoji 6/48s.
15:00 Simpsonai 9/17s.
15:30 Simpsonai 9/18s.
16:00 TV3 žinios 12
16:25 TV3 orai 12
16:30 TV Pagalba 12/29s.
18:30 TV3 žinios 17
19:25 TV3 orai 17
19:30 Farai 12/18s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/64s.
21:00 TV3 vakaro žinios 10
21:55 TV3 orai 10
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas 2
23:55 Kvantikas 3/13s.
00:55 Mikė 2/4s.
01:20 Mikė 2/5s.
01:45 Rouzvudas 2/11s.
02:35 Ekstrasensai detektyvai 5/20s.
03:30 Kvantikas 3/13s. (kart.)
04:20 Mikė 2/4s. (kart.)
04:50 Mikė 2/5s. (kart.)
05:10 Rouzvudas 2/11s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (32)
07:40 Stoties policija (1)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (22)
09:40 Įteisintas faras (17)
10:45 Gelbėtojai - 112 (49)
11:15 Gelbėtojai - 112 (50)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (91)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
13:40 Stoties policija (2)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (23)
15:45 Įteisintas faras (18)
16:50 Gelbėtojai - 112 (51)
17:25 Gelbėtojai - 112 (52)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (92)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (24)
20:30 Varom! (10)
21:00 Skiriamoji juosta
23:00 Dakaras 2019 (12)
23:30 Įkalinti laike
01:20 Gyvi numirėliai (7)
02:25 Nusikaltimų tyrėjai (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau