| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2 (The Last Kingdom 2)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota, kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 471 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (562)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (563)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (564)
07:35 Madagaskaro pingvinai (12)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (80)
09:05 Rimti reikalai (70)
09:40 Namai, kur širdis (33)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (6)
12:00 Meilės sparnai (193)
13:00 Gyvenimo daina (154)
14:00 Aukštakulnių kerštas (46)
15:00 Dvi širdys (1400)
15:30 Dvi širdys (1401)
16:00 Dvi širdys (1402)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (7)
21:00 Monikai reikia meilės (5)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Merginų kovos
00:30 Juodasis sąrašas (3)
01:20 Pagalbos šauksmas
02:50 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Rouzvudas 2/9s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/217s.
06:55 Simpsonai 9/13s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/14s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 123
10:00 Meilės žiedai 69
11:00 Meilės žiedai 70
12:00 Svotai 4/4s.
13:00 Pažadėtoji 6/41s.
13:30 Pažadėtoji 6/42s.
14:00 Pažadėtoji 6/43s.
14:30 Pažadėtoji 6/44s.
15:00 Simpsonai 9/15s.
15:30 Simpsonai 9/16s.
16:00 TV3 žinios 11
16:25 TV3 orai 11
16:30 TV Pagalba 12/28s.
18:30 TV3 žinios 16
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 16
19:30 Gero vakaro šou 5/18s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/63s.
21:00 TV3 vakaro žinios 9
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 9
22:00 Nakties klajūnai 2
22:25 Vikinglotto 3
22:30 Nakties klajūnai 2
23:55 Kvantikas 3/12s.
00:55 Mikė 2/2s.
01:20 Mikė 2/3s.
01:45 Rouzvudas 2/10s.
02:35 Ekstrasensai detektyvai 5/19s.
03:30 Kvantikas 3/12s. (kart.)
04:20 Mikė 2/2s. (kart.)
04:45 Mikė 2/3s. (kart.)
05:10 Rouzvudas 2/10s. (kart.)

| BTV

07:10 Vaikai šėlsta (31)
07:40 Stoties policija (24)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (21)
09:40 Įteisintas faras (16)
10:45 Gelbėtojai - 112 (47)
11:15 Gelbėtojai - 112 (48)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (90)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
13:40 Stoties policija (1)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (22)
15:45 Įteisintas faras (17)
16:50 Gelbėtojai - 112 (49)
17:25 Gelbėtojai - 112 (50)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (91)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
20:30 Varom! (9)
21:00 Įkalinti laike
23:05 Dakaras 2019 (11)
23:35 Baimės kaina
01:35 Gyvi numirėliai (6)
02:25 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau