| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2 (12 Monkeys 2/Twelve Monkeys 2)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 470 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (560)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (561)
07:35 Madagaskaro pingvinai (11)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (79)
09:05 Rimti reikalai (69)
09:40 Namai, kur širdis (32)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (5)
12:00 Meilės sparnai (192)
13:00 Gyvenimo daina (153)
14:00 Aukštakulnių kerštas (45)
15:00 Dvi širdys (1397)
15:30 Dvi širdys (1398)
16:00 Dvi širdys (1399)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (6)
21:00 Monikai reikia meilės (4)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagalbos šauksmas
00:15 Juodasis sąrašas (2)
01:05 Sakalo akis
03:00 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Rouzvudas 2/8s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/216s.
06:55 Simpsonai 9/11s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/12s.
07:55 Visi mes žmonės 1/17s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 122
10:00 Meilės žiedai 67
11:00 Meilės žiedai 68
12:00 Svotai 4/3s.
13:00 Pažadėtoji 6/37s.
13:30 Pažadėtoji 6/38s.
14:00 Pažadėtoji 6/39s.
14:30 Pažadėtoji 6/40s.
15:00 Simpsonai 9/13s.
15:30 Simpsonai 9/14s.
16:00 TV3 žinios 10
16:25 TV3 orai 10
16:30 TV Pagalba 12/27s.
18:30 TV3 žinios 15
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 15
19:30 Prieš srovę 19/2s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/62s.
21:00 TV3 vakaro žinios 8
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 8
22:00 Maištas
23:50 Kvantikas 3/11s.
00:50 Mikė 1/17s.
01:15 Mikė 2/1s.
01:40 Rouzvudas 2/9s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/18s.
03:25 Kvantikas 3/11s. (kart.)
04:15 Mikė 1/17s. (kart.)
04:40 Mikė 2/1s. (kart.)
05:05 Rouzvudas 2/9s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (30)
07:40 Stoties policija (23)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (20)
09:40 Įteisintas faras (15)
10:45 Gelbėtojai - 112 (45)
11:15 Gelbėtojai - 112 (46)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (89)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
13:40 Stoties policija (24)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (21)
15:45 Įteisintas faras (16)
16:50 Gelbėtojai - 112 (47)
17:25 Gelbėtojai - 112 (48)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (90)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
20:30 Varom! (8)
21:00 Baimės kaina
23:20 Dakaras 2019 (10)
23:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas
01:55 Gyvi numirėliai (5)
02:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau