| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš audrą 2 (Ride Upon The Storm/Herrens veje 2)
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota, kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (551)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (552)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (553)
07:35 Madagaskaro pingvinai (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (76)
09:05 Rimti reikalai (66)
09:40 Namai, kur širdis (29)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (4)
12:00 Meilės sparnai (189)
13:00 Gyvenimo daina (150)
14:00 Aukštakulnių kerštas (42)
15:00 Dvi širdys (1388)
15:30 Dvi širdys (1389)
16:00 Dvi širdys (1390)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 PREMJERA Monikai reikia meilės (2)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:30 Juodasis sąrašas (22)
01:20 Saldus kerštas
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA
03:50 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Rouzvudas 2/6s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/723s.
06:55 Simpsonai 9/4s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/5s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/17s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 119
10:00 Meilės žiedai 61
11:00 Meilės žiedai 62
12:00 Svotai 3/12s.
13:00 Pažadėtoji 6/25s.
13:30 Pažadėtoji 6/26s.
14:00 Pažadėtoji 6/27s.
14:30 Pažadėtoji 6/28s.
15:00 Simpsonai 9/6s.
15:30 Simpsonai 9/7s.
16:00 TV3 žinios 7
16:25 TV3 orai 7
16:30 TV Pagalba 12/24s.
18:30 TV3 žinios 10
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 10
19:30 Farai 12/17s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/60s.
21:00 TV3 vakaro žinios 6
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 6
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas
23:50 Kvantikas 3/9s.
00:50 Mikė 1/13s.
01:15 Mikė 1/14s.
01:40 Rouzvudas 2/7s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/16s.
03:25 Kvantikas 3/9s. (kart.)
04:15 Mikė 1/13s. (kart.)
04:40 Mikė 1/14s. (kart.)
05:05 Rouzvudas 2/7s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (27)
07:40 Stoties policija (20)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (17)
09:40 Įteisintas faras (12)
10:45 Gelbėtojai - 112 (39)
11:15 Gelbėtojai - 112 (40)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (87)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
13:40 Stoties policija (21)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (18)
15:45 Įteisintas faras (13)
16:50 Gelbėtojai - 112 (41)
17:25 Gelbėtojai - 112 (42)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (88)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
20:30 Varom! (6)
21:00 Banga
23:00 Dakaras 2019 (5)
23:30 Belaisvė
01:25 Gyvi numirėliai (3)
02:10 Velniški Stivo Ostino išbandymai (4)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau