| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš audrą 1
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 2
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (452)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (453)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (454)
07:35 Madagaskaro pingvinai (15)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
09:05 Rimti reikalai (33)
09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija
11:15 Meilės sparnai (156)
12:20 Gyvenimo daina (117)
13:20 Aukštakulnių kerštas (9)
14:25 Dvi širdys (1285)
14:55 Dvi širdys (1286)
15:25 Dvi širdys (1287)
15:55 Dvi širdys (1288)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (42)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Gravitacija
00:20 Akloji zona (20)
01:20 Bloga kompanija
03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA
04:25 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/85s.
06:55 Simpsonai 26/6s. (kart.)
07:25 Simpsonai 26/7s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/10s. (kart.)
08:50 Meilės sūkuryje 2954
09:55 Tai - mano gyvenimas 4/29s.
12:00 Laukinė žemė 53
13:00 Pažadėtoji 5/39s.
13:30 Pažadėtoji 5/40s.
14:00 Pažadėtoji 5/41s.
14:30 Pažadėtoji 5/42s.
15:00 Simpsonai 26/8s.
15:30 Simpsonai 26/9s.
16:00 TV3 žinios 184
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/53s.
18:30 TV3 žinios 319
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 319
19:30 Farai 12/10s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/34s.
21:00 TV3 vakaro žinios 178
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 178
22:00 Hitmanas. Agentas 47
23:55 Kaulai 11/5s.
00:55 Melas ir paslaptys 2/9s.
01:45 Salemas 3/1s.
02:40 Ekstrasensų mūšis 265
04:10 Kaulai 11/5s. (kart.)
05:00 Melas ir paslaptys 2/9s. (kart.)

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (6)
07:30 Žiniuonis (27)
08:30 Paskutinis faras (20)
09:30 Šuo (20)
10:35 Kobra 11 (15)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (59)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (7)
13:45 Žiniuonis (28)
14:45 Paskutinis faras (21)
15:45 Šuo (1)
16:55 Kobra 11 (1)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (60)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8)
20:30 Varom! (8)
21:00 Paskutinis skautas
23:10 Kova iki mirties
01:10 Sekso magistrai (4)
02:10 Nusikaltimų tyrėjai (3)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau