| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (443)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (444)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (445)
07:35 Madagaskaro pingvinai (12)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
09:05 Rimti reikalai (30)
09:40 KK2 penktadienis
11:15 Meilės sparnai (153)
12:20 Gyvenimo daina (114)
13:20 Aukštakulnių kerštas (6)
14:25 Dvi širdys (1273)
14:55 Dvi širdys (1274)
15:25 Dvi širdys (1275)
15:55 Dvi širdys (1276)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Rimti reikalai (40)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Siuntinys
00:25 Akloji zona (17)
01:25 Ateities pasaulis
03:00 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Inoekspertai 1/8s. (kart.)
06:55 Simpsonai 25/22s. (kart.)
07:25 Simpsonai 26/1s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 14 (kart.)
08:50 Meilės sūkuryje 29/51s.
09:55 Tai - mano gyvenimas 4/27s.
12:00 Laukinė žemė 50
13:00 Pažadėtoji 5/27s.
13:30 Pažadėtoji 5/28s.
14:00 Pažadėtoji 5/29s.
14:30 Pažadėtoji 5/30s.
15:00 Simpsonai 26/2s.
15:30 Simpsonai 26/3s.
16:00 TV3 žinios 181
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/50s.
18:30 TV3 žinios 316
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 316
19:30 Visi mes žmonės 1/10s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 175
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 175
22:00 Kobra 11 22/11s.
23:00 Bibliotekininkai 3/1s.
00:00 Kaulai 11/2s.
01:00 Melas ir paslaptys 2/6s.
01:50 Gražuolė ir pabaisa 4/11s.
02:35 Ekstrasensai tiria 94
04:00 Kaulai 11/2s. (kart.)
04:50 Melas ir paslaptys 2/6s. (kart.)

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (3)
07:30 Žiniuonis (24)
08:30 Paskutinis faras (17)
09:30 Šuo (17)
10:35 Kobra 11 (12)
11:40 Reali mistika (23)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
13:45 Žiniuonis (25)
14:45 Paskutinis faras (18)
15:45 Šuo (18)
16:55 Kobra 11 (13)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (57)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
20:30 Varom! (5)
21:00 Naktinis reisas
22:40 Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją
00:35 Karo vilkai. Likvidatoriai V (4)
01:35 Gyvi numirėliai (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau