| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš audrą 1 (Ride Upon The Storm/Herrens veje 1). Serialas. Danija. 2017 m. N-14. 8 s. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (437)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (438)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (439)
07:35 Madagaskaro pingvinai (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
09:05 Rimti reikalai (28)
09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija
11:15 Meilės sparnai (151)
12:20 Gyvenimo daina (112)
13:20 PREMJERA Aukštakulnių kerštas (4)
14:25 Dvi širdys (1266)
14:55 Dvi širdys (1267)
15:25 Dvi širdys (1268)
15:55 Dvi širdys (1269)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (39)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Didžioji kova
00:50 Akloji zona (16)
01:50 Pabėgimas
03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA
04:25 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Melas ir paslaptys 2/3
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 4/8
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou 5/9
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 4/25
11:00 Tai - mano gyvenimas 4/26
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 11/48
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Farai 12/9
20:30 Moterys meluoja geriau 11/30
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Ilgiausia kelionė
00:35 Kaulai 11/1
01:30 Melas ir paslaptys 2/5
02:20 Gražuolė ir pabaisa 4/10
03:10 Ekstrasensai tiria
04:30 Kaulai 11/1

| BTV

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (1)
07:30 Žiniuonis (22)
08:30 Paskutinis faras (15)
09:30 Šuo (15)
10:35 Kobra 11 (10)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (55)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
13:45 Žiniuonis (23)
14:45 Paskutinis faras (16)
15:45 Šuo (16)
16:50 Kobra 11 (11)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (56)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
20:30 Varom! (4)
21:00 Penktas Dievo įsakymas - nežudyk
22:50 Atpildas
00:40 Kortų namelis (13)
01:45 Nusikaltimų miestas (15)
02:10 Nusikaltimų miestas (16)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau