| LRT TELEVIZIJA

22:50 Premjera. Artistas (The Artist)
Romantinė drama. Prancūzija. 2011 m. N-7. Rež. Mišelis Hazanavičius. HD (subtitruota
00:30 Trumposios žinios
00:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (tęsinys, kart.)
05:25 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
10:50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
11:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD.
22:45 Trumposios žinios
22:50 Premjera. Pogrindis (Underground)
01:35 Trumposios žinios
01:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.)

| LNK

22:15 VAKARO SEANSAS Jokių stabdžių!
(Fast Track No Limits). Rež.: Axel Sand. Vaid.: Erin Cahill, Andrew W. Walker, Alexia Barlier. Vokietija. 2008. Veiksmo trileris.
00:25 Mentalistas (6)
01:20 Strėlė (22)
02:10 Kortų namelis (6)
03:05 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Visatos broliai (71)
07:00 Robomobilis Polis (31)
07:15 Robomobilis Polis (32)
07:30 Džiumandži (9)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (159)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (160)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (9)
15:30 Amžina meilė (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Tamsioji banga
00:30 Mentalistas (7)
01:25 Strėlė (23)
02:15 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga

| TV3

22:30 Ikaras
Kanada, veiksmo drama, 2010
00:15 Skandalas
01:15 Kerštas
02:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Bruto ir Neto
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai tiria
11:00 Gero vakaro šou
12:00 Aš - superhitas
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Farai
21:00 Bruto ir Neto
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Deganti žemė
00:15 Skandalas
01:15 Kerštas
02:10 Programos pabaiga

| BTV

23:30 Jokio supratimo
(Clueless). Rež.: Amy Heckerling. Vaid.: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Britanny Murphy. JAV. 1995. Romantinė komedija.
01:20 Džeikas, Storulis ir šuo (9)
02:10 Dalasas (8)
02:55 Penktoji pavara (12)
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (59)
04:05 Penktoji pavara (11)
04:05 Penktoji pavara (11)
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
07:10 Tokia tarnyba (43)
08:05 Farų karai (15)
09:05 Paskutinis faras (11)
10:05 Voratinklis (15)
11:05 Prokurorų patikrinimas (367)
12:15 Muchtaro sugrįžimas
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (3)
14:20 Viena už visus (18)
14:50 Tokia tarnyba (44)
15:45 Prokurorų patikrinimas (368)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Voratinklis. Mirtinas kontaktas. IV dalis
19:30 Farų karai. Blogio riba. IV dalis
20:30 PREMJERA Džuna (1)
21:30 Ultravioletas
23:20 Matadoras
01:10 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
02:00 Dalasas (9)
02:45 Diagnozė - žmogžudystė (18)
03:30 Diagnozė - žmogžudystė (1)
04:20 Savaitės kriminalai