| LRT TELEVIZIJA

02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
05:25 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
11:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
11:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 2 (2 Fast 2 Furious)
23:15 Trumposios žinios
23:20 Premjera. Išduota draugystė (Verratene Freunde)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Laimė būti kartu. Dokumentinis filmas. Scen. aut. Aušra Eidukaitytė, rež. Juozas Sabolius. 2017 m. (kart.)

| LNK

01:40 Judantis objektas (14)
(Person of Interest I). Vaid.: James Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman, Michael Emerson. JAV. 2011. Serialas.
02:30 Begėdis (6)
03:25 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (3)
07:05 Zigis ir Ryklys (22)
07:15 Zigis ir Ryklys (23)
07:25 Zigis ir Ryklys (24)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (54)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:30 Amžina meilė (21)
14:30 Amžina meilė (22)
15:35 Dvi širdys (17)
16:00 Dvi širdys (18)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Misija "Neįmanoma" 2
00:45 Kultas (14)
01:40 Judantis objektas (15)
02:30 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA
03:55 Programos pabaiga

| TV3

01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba
JAV, kriminalinė drama, 2010
02:20 Apsukrios kambarinės
03:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Paskutinis iš Magikianų
11:30 Paskutinis iš Magikianų
12:05 Gero vakaro šou
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Farai
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Spąstai
00:20 Bruklino taksi
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Apsukrios kambarinės
03:00 Programos pabaiga

| BTV

02:15 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
(Jake And The Fatman III). Vaid.: William Conrad, Joe Penny, Alan Campbell. JAV. 1990. Detektyvinis serialas.
03:00 Karo vilkai. Likvidatoriai IV (10)
03:50 Penktoji pavara (4)
04:35 Pagalbos skambutis
04:35 Pagalbos skambutis
05:00 Penktoji pavara (3)
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
07:40 Tokia tarnyba (26)
08:30 Voratinklis (19)
09:30 Paskutinis faras (35)
10:30 Šuo (20)
11:35 Prokurorų patikrinimas (430)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (15)
14:50 Tokia tarnyba (27)
15:45 Prokurorų patikrinimas (431)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 PREMJERA Savas žmogus (1)
19:30 Voratinklis (20)
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Sumautos atostogos Meksikoje
22:55 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės
02:15 Okupuoti (1)
03:00 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
03:45 Diagnozė - žmogžudystė (12)
04:30 Diagnozė - žmogžudystė (13)